Politisk regnskap Tana Arbeiderparti 2015-2019

Tana kommune har i denne kommunevalgperioden hatt meget stor aktivitet.

Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall var ferdig og i bruk høsten 2018. Det er et 25 meters grunt treningsbasseng med vannsklie, boblebad og bastu i forbindelse med garderober.

Tana kommune har i denne kommunevalgperioden hatt meget stor aktivitet. Det kan man for øvrig seg med egne øyne at det har vært stor utvikling i kommunen. Her er listet opp noen saker som Tana Arbeiderparti har vært engasjert i. Tana Arbeiderparti har hatt et godt samarbeide med SV, Samefolkets parti, Arja og senere de uavhengige representantene i kommunestyret.
 Lista er ikke utfyllende.

Oppvekst

- Utvidet Deanu sameskuvla
- Ferdigstilt utearealene ved Tana bru skole
- Samarbeidet med Sametinget om drift av grenseskolen i Sirbmá
- Sikret de private samiske barnehagene god finansiering.Alle barnehagene og skolene i Tana deltar fra januar 2019 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling «inkluderende barnehage- og skolemiljø»
- Vedtatt utviklingsplan for Tanaskolene 2018-2021
- Bevilget kr 900.000,- til prosjekt «kvalitet i grunnskolen 2017-18» og kr 250.000,- til læremateriell.
- Miljøarbeider Tanabru skole.
- Bygd 25 meters treningsbasseng med vannsklie og boblebad ved flerbrukshallen
- Opprettholdt oppvekstsentrene. Fått på plass felles ungdomsskoletrinn.
- Skjermet ungdomsklubben for kutt hele kommunevalgperioden.
- Etablert felles barneverntjeneste mellom Tana- Nesseby
- Utvidet kunnskapens hus med nye lokaler til PPT tjenesten.
- Støttet ungdomsrådet med midler og i sitt arbeide.
- Ung jobb – hver sommer.

Helse og omsorg

- Utvidelse av Tana sykeavdeling er i gang. Gjennomføres i flere byggetrinn.
- Jobber for å videreføre omsorgsboligene i Maskevarreveien som boliger for eldre.
- Videreført frisklivssentral, som blant annet har «til topps i Tana» og «på ski i Tana»
- Medlem i Finnmark friluftsråd, Friluftskole, Merking av Perleturer og Vinterperler
- Rus- og psykiatriplan 2014-2019 er rullert
- Samisk aktivitør innen pleie og omsorg
- Er med i pilotprosjekt om velferdsteknologi.
- Støttet prosjektet «hjertestartere i taxi i Finnmark»
- Fått midler fra fylkesmannen for etablering av desentralisert helsesykepleierutdanning
- Plan for lindrende behandling i Tana kommune 2018-2021 ble vedtatt
- Middagsrutiner innen pleie og omsorg ble behandlet
- Videreført frivillighetssentral
- Bidratt til kjøp av flerbruksbil til frivilligsentralen som kan ta rullestolbruker.

Verdiskaping

- Satt i gang arbeide med reguleringsplan for Tanabru sentrum hvor næringsaktivitet er fokus
- Tett dialog med kystverket for å få på plass tryggere farled inn til Leirpollen
- Sendt reguleringsplan for Elkems AS sin utvidelse av kvartsittbrudd ut på høring
- Satt av midler til primærnæringsfondet alle år pluss enkelte ganger i forbindelse med budsjettregulering. Det ble satt av kr 950.000,- til primærnæringsfondet for 2019.
- Retningslinjene for primærnæringsfondet er blitt revidert.
- Sápmi Næringshage AS etablert med hovedkontor i Tana.
- Hearggeguolbba industriområde klargjort. Første etablering - Kirkenes ferdigbetong
- Bevilget investeringsmidler til opparbeiding av vei, vann og kloakk i forbindelse med tildelte tomter til nytt Lensmannskontor og Monter Tana sitt nye forretningsbygg. Ny forretningstomt er tildelt nær lensmannskontoret.
- Bedret lokale forhold for fiskere Tanafjorden – ny lagerhall Torhop havn
- Igangsatt større oppgradering av Torhop kai og utvidet flytebrygge med en seksjon.
- Gitt en rekke politiske uttalelser om fiskeripolitikk og fulgt opp disse. Nei til reketråling på Tanafjorden. Kongekrabbeforvaltningen osv.
- Satt av midler til de første fiskerne som vil satse på teinefiske etter reker på Tanafjorden
- Bidratt til nyrekruttering til fiskeryrket i Tana.

Bosetting

- Čorroguolbba boligområde ferdig regulert og klargjøres for utbygging.
- Bosatt nye flyktninger inntil 2018 da vi ikke fikk mulighet til å bosette flere.
- Bygd flere boliger gjennom det kommunale eiendomsselskapet
- Bostøtteordning gjennom husbanken

Kultur og idrett

- Jobbet for økt tilleggsfinansiering av Samisk barneteater
- Kjempet for bibliotekbusstjenesten
- Prioritert kulturskolenbevilget kr 400.000,- til å skape lokale aktiviteter i forbindelse med at Arctic Race of Norway i 2018
- Fått vedtatt en rekke flerspråklige stedsnavn og veinavn. Skilting er igangsatt.
- Vedtatt gratis bruk av Tana flerbruks- og svømmehall inkludert garderober, til idrettslag fra Tana. Dette gjelder barn og unge under 18 år og funksjonshemmede, og gjelder både treninger, seriekamper og turneringer.
- Det er satt av midler til opparbeidelse av en tuftepark

Natur og miljø

- ØFAS ANS omdannet til AS og sikret hovedkontor i Tana med nytt bygg på Gassanjárga. Utvidet sortering og gjenvinning av avfall er innført.
- Første kommune i Finnmark med godkjente snøscooterløyper etter ny forskrift.
- Innført forbud mot vannscooter på vann og vassdrag i Tana kommune.
- Oppgradering renseanlegg Tanabru vedtatt. Tine Tana med fullskala renseanlegg.
- Oppstart av Joddu i Tana som en del av stiftelsen Nasjonalt villakssenter
- Jobbet med å få Juleelva mest mulig tilbake til naturtilstand slik at fisken får bedre oppvekstsvilkår. I den sammenhengen legge til rette for trivselstiltak ved vassdraget.
- Bidratt til strandrydding ved sjø og elv samt søppel i populære utmarksområder.
- Støttet rettighetshaverne i forbindelse med inngåelse av avtale mellom Finland og Norge om forvaltningen av laksen i Tanavassdraget.
- Satt av kr 250.000,- på fond for eventuell støtte til rettssak for rettighetshavere for Tana vassdraget.
- Jobbet for bedre forebygging av gyrodactylus salaris
- Kjempet for innbyggernes rett til gammebygging, samt å beholde gamme som tradisjonsbygg.
- Pådriver for hurtigladestasjoner for El-bil i Tana
- Tana kommune er norsk hovedpartner i et nytt Interreg prosjekt om Tanaelva: "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva" + Oppfølgings Interregprosjekt om avløp Tanavassdraget.
- Satt av midler til vedlikehold av barmarkstraseer.

Samferdsel - infrastruktur

- Tålmodig politisk arbeid har gitt historisk høy aktivitet i Tana i regi av Statens vegvesen
- Byggestart ny Tana bru 11. januar 2017
- Byggestart ny bru over Juleelva
- Vedtatt detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka – Smalfjord. Oppgradering av veien er i gang.
- Fibernett utbygd på strekningen Tana bru til Langnes
- Fibernett utbygd Sandlia - Austertana og fått NKOM støtte fibernett Rustefjelbma - Vestertana
- Fullført 4G mobil utbyggingen i Tana.
- Jobbet for 4G dekning på Ifjordfjellet.
- Gitt ekstra bevillinger til landbruksveier og kommunale veier. Øremerket kr 100.000,- til Masjokdalveien.
- Fått trafikksikkerhetsmidler gangvei boligfelt, gatelys skoleveier og for Polmak øst.
- Jobbet for best mulig kollektivtilbud

Er du enig med Tana Arbeiderparti om Politisk regnskap Tana Arbeiderparti 2015-2019?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!